Нүүр / Даатгалын хохирлын үнэлгээ / Даатгалын хохирлын үнэлгээ гэж юу вэ?

                                        

 

                                 Даатгалын хохирлын үнэлгээ гэж юу вэ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      Таны даатгуулсан хөрөнгө Даатгалын гэрээний дагуу нөхөн төлбөр авахаар байвал та хөрөнгийнхөө хохирлын хэмжээг тогтоолгох хэрэгтэй болно. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хүлээн зөвшөөрөгдсөн  "Даатгалын мэргэжлийн оролцогч" буюу "Даатгалын хохирол үнэлэгч компани" нь холбогдох хууль,  журам, заавар, стандартын дагуу даатгалын хохирлын хэмжээг тогтооно.  Хохирол үнэлэгч компани нь тухайн хөрөнгийн хохирлын хэмжээг тогтоохдоо Даатгагч болон Даатгуулагчаас хараат бусаар гуравдагч байр суурийг хатуу баримтлах нь чухал байдаг.